ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Verziószám: 1.0

Ezeket a feltételeket Magyarország és az Európai Unió jogszabályai szabályozzák.

1.      Az oldal üzemeltetője

A https://teahouseconsulting.hu/ és a https://www.subscribepage.com/szovegirokihivas internet címen elérhető weboldalt

Teahouse Consulting Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-996909

Adószám: 24233118-2-42

Székhely: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes utca 62. fszt. 1.

(a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

1.1.Szolgáltató bankszámla adatai:

Számlavezető pénzintézet: K&H Bank Nyrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 10401048-50526681-65721006

IBAN: HU34 1040 1048 5052 6681 6572 1006

EU adószám: HU 24233118

2.      Ügyfélszolgálat

Felhasználók az alábbi elérhetőségeken fordulhatnak Szolgáltató ügyfélszolgálatához:

2.1.E-mail-ben

E-mail cím: [email protected]

Üzenet: a webhely „Kapcsolat” menüpontja alatt elérhető üzenetküldési lehetőség.

Az ilyen úton érkező e-mail-ekre a Szolgáltató az érkezéstől számított 3 munkanapon belül válaszol.

3.      A magyar jog kikötése

3.1. A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető Szolgáltató Magyarországról nyújtja szolgáltatását, a szolgáltatás Magyarországra irányul.

A szolgáltatás nyújtására, Szolgáltatóra, valamint a Felhasználókra e szerződés keretein belül a magyar jog alkalmazandó, különös tekintettel

– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,

  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: Ptk.),
  • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényre,
  • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényre,
  • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre,
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényre,
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre,
  • és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra

vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletre.

3.2.          Jelen általános szerződési és felhasználói feltételekben (a továbbiakban: szerződési feltételek vagy ÁSZF) említett időpontok, időintervallum megjelölések a közép európai idő szerint értendők.

3.3.          A jelen szerződési feltételekben említett munkanapok, munkaszüneti- és ünnepnapok alatt a magyar munkanapokat, munkaszüneti- és ünnepnapokat kell érteni.

4.      Általános szerződési és felhasználói feltételek hatálya és alanyai

4.1.          Jelen szerződési feltételek a webhelyen elérhető szolgáltatásokra, a webhely felhasználására, a szolgáltató által nyújtott képzéseken való részvételre vonatkoznak.

4.2.          A szerződés felei:

4.2.1.              A fent azonosított Szolgáltató, mint a webhely üzemeltetője és a képzések nyújtója.

4.2.2.              Felhasználó, mint a képzésen részt vevő vásárló, valamint a webhely weboldalait meglátogató személy. Felhasználó lehet minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, ideértve a külföldi jogalanyokat is, amennyiben az itt megfogalmazott szerződési feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen szerződési feltételek keretében kötendő szerződést cselekvőképtelen személy, vagy korlátozottan cselekvőképes személy a Ptk. szabályai szerint kötheti meg.

4.3.          A szerződési feltételek a webhelyen történő elhelyezéstől hatályos, és határozatlan időre szól.

5.      A távollévők közötti, elektronikus úton kötött szerződésre vonatkozó általános tájékoztatás

5.1.          A képzések lényeges tulajdonságairól Felhasználó a jelentkezést megelőzően a képzés tulajdonságait leíró oldalain tájékozódhat.

5.2.          A szerződéskötés nyelve magyar.

5.3.          A webhelyen leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

5.4.          Szolgáltató a jelentkezést megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül köteles visszaigazolni. Ha a visszaigazolás nem érkezik meg Felhasználóhoz 48 órán belül, akkor Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

5.5.          A megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt Szolgáltató nem iktatja, és a későbbiekben nem lesz írásban hozzáférhető.

5.6.          Szolgáltató magatartási kódexnek nem vetette alá magát, így az nem áll rendelkezésre nála.

5.7.          Felhasználó a megrendelés elküldése előtt a megrendelés lépései során tájékoztatást kap az aktuális díjakról és esetleges korlátozásokról, valamint a lehetséges fizetési módokról.

5.8.          A szerződési feltételeket és a jogszerű tájékoztatáshoz szükséges dokumentumokat Felhasználó a megrendelésének e-mail útján történő visszaigazolásához csatolt dokumentumként megkapja, a megrendelésének beérkezésekor aktuális tartalommal. Ezen felül a szerződési feltételeket és tájékoztatókat Felhasználó az aktuális állapotában mindig megtalálja a webhelyen.

6.      A képzések díjának meghatározása

6.1.          A képzések aktuális árairól a képzés tulajdonságait bemutató oldalain tájékozódhat Felhasználó.

6.2.          A képzéseknél feltüntetett vételárak bruttó fogyasztói árak, tehát minden képzésnél a fizetendő vételár adóval megnövelt teljes összege látható.

6.3.          A vételár mindig forintban (HUF) értendő.

6.4.         A képzésekről kiállított számlán mindig a ténylegesen fizetendő fogyasztói ár és az esetleges egyéb költségek is teljes, fizetendő összegükben szerepelnek.

6.5.          A képzések weboldalain látható képzések árai változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja. Az árváltozás a már megrendelt képzések árát nem befolyásolja.

6.6.          Amennyiben hibás ár szerepel a képzéseknél, vagy a megrendelés visszajelzésben – különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra – akkor Szolgáltató nem köteles a képzéseket hibás áron értékesíteni. Szolgáltató a hibás áron történt megrendelést követően felajánlja a Felhasználó számára a termék valós áron történő értékesítését. Amennyiben Felhasználó ezt nem fogadja el, jogosult elállni a megrendelésétől.